Kuulluksi tulemisen tärkeydestä

Maanantai 23.3.2015 - Iisa Turunen

Kuulluksi tulemisen tärkeydestä

Ajattelen, että yksi ihmisen perustarpeista on tulla kuulluksi ja ennen kaikkea ymmärretyksi. Kun ajatuksesi huomioidaan, tunnet olevasi tärkeä. Sinun mielipiteilläsi on merkitystä ja kunnioitat ihmistä, joka sinua kuuntelee. Tahdot tehdä samoin ja vastaavasti kuunnella, mitä toinen sinulle kertoo.

Kuulluksi tulemisen tarve ei ole iästä kiinni. Niin nuori kuin vanha ihminen haluaa, että heitä kuunnellaan ja jokaisella meistä on tarina kerrottavana. Kuulluksi, ymmärretyksi ja nähdyksi tultuamme, olemme olemassa myös muille, emme vain itsellemme. Jokaisella meistä on omat keinomme tulla kuulluksi ja se voi olla hyvinkin pieni tapa jättää jälki itsestään. Tärkeintä on, että ihminen itse kokee sen merkityksellisenä. Koen, että kuulluksi tuleminen ei tarkoita pelkästään sanoja. Se voi olla esine, ele, piirros, musiikki, katse tai kosketus. Kuulluksi tuleminen on ikään kuin merkitysten luomista eletylle elämälle ja tulevaisuuden toiveille, ihmiselle ominaisella tavalla.

Satuin keskustelemaan kuulluksi tulemisesta ja huomioon ottamisen tärkeydestä eräiden vanhojen ihmisten kanssa. He kuvasivat minulle sitä, kuinka vuosien saatossa heidän mielipiteitään kuunneltiin yhä vähemmän. Ikään kuin vanhenemisen myötä ihmisen mielipiteet olisi oikeus ohittaa. Lapset saattoivat tehdä päätöksiä vanhempiensa puolesta tai pitää heidän ajatuksiaan hassuina, vanhuuden valloittamina linnakkeina. Mielestäni juuri nuo linnakkeet ovat niitä vahvimpia, joissa kiteytyy elämän ja iän tuoma viisaus. Moni heistä uskoi, ettei heidän mielipidettään ohitettu tietoisesti, vaan nykyinen ajattelutapamme on opettanut nuorien ja työikäisten ihmisten merkitystä johtavina hahmoina yhteiskunnassamme.

En halua yleistää esimerkilläni, mutta mielestäni se kuvaa osuvasti sitä, kuinka saatamme tiedostamatta tehdä päätöksiä toisen puolesta, perustaen päätökset oletuksiin. Olettamisen sijaan voimme  kysyä ja keskustella, kuunnella enemmän toinen toisiamme ja antaa toiselle ihmiselle mahdollisuuden tulla kuulluksi.

Millä tavalla sinä haluat tulla kuulluksi? Minkälainen on sinun tarinasi? Kuullaanko sinun mielestäsi vanha ihmisen ääni tarpeeksi hyvin?

Kommentoi kirjoitusta.

Osaajia tarjolla kotihoitoon

Sunnuntai 8.3.2015 - Anna Puustelli-Pitkänen, Miia Pulkkinen, Iisa Turunen

Osaajia tarjolla kotihoitoon

Vanhusten kotihoidosta käydään vilkasta keskustelua mediassa. Keskustelussa on tärkeää nostaa esille ammattilaisten rooli ja ammattitaidon hyödyntäminen.  Kotihoidon kehittämisen ydinasioita ovat yhteistyö ja aito kumppanuus. Kotihoidossa tarvitaan uudenlaista toimintatapaa ja erilaisia toimijoita; julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistä panosta, unohtamatta ikäihmisen osallistumisen merkitystä. Asiakkaita kuullaan, mutta entä aktiivinen osallistuminen hoidon suunnitteluun? Tärkeää on löytää uudenlaiset toimintatavat kotihoidon sisältä, koska ulkoapäin tulevat kehittämisprojektit ja asiantuntijoiden ohjeet eivät välttämättä juurru osaksi pysyvää toimintaa. Myös vapaaehtoiset ovat tärkeä toimijaryhmä.  He voivat mahdollistaa osallisuutta, jota ammattilaiset ja läheisverkko eivät välttämättä kykene luomaan.

Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina 15.2. artikkelin ”Mitä vanhusten kotihoidossa oikeasti tapahtuu?” koskien kotihoidon kohtaamia käytännön haasteita. Artikkelissa mainitaan geriatrinen sosiaalityö yhtenä vastauksena vanhustyön kehittämiseen. Ymmärrämme geriatrisen kuntoutuksen merkityksen osana vanhuksen toimijuuden kokonaisvaltaista tukemista. Artikkelissa mainitut sosiaaliset ongelmat, kuten vanhusten kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö, alkoholismi, yksinäisyys ja mielenterveysongelmat, kuuluvat kuitenkin gerontologisen sosiaalityön piiriin. Nyt on korkea aika korostaa gerontologisen sosiaalityön merkitystä vanhustyön kentällä.

Geronomit (AMK) ovat hyvä esimerkki vanhustyön asiantuntijaryhmästä, jota hyödynnetään kunnissa toistaiseksi liian vähän esimerkiksi kotona asumisen palvelujen ja toimintojen kehittämisessä ja järjestämisessä. Geronomien (AMK) osaaminen pohjautuu monialaiseen tietoon sosiaali- hoito- ja kuntoutusalalta. Geronomien koulutuksessa korostetaan voimavaralähtöisyyttä, jonka kokonaisvaltainen tukeminen on ikääntyvän väestön hyvinvoinnin edistämisen ja kotona selviytymisen lähtökohta. Geronomit ovat mukana hallituksen esityksessä laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (15.1.2015) ja ammatin tunnettavuuden lisääntyessä geronomien työllistyminen on parantunut tasaisesti. Tällä hetkellä geronomeja koulutetaan viidessä ammattikorkeakoulussa ja he työskentelevät muun muassa palveluohjaajina, kotihoidon ohjaajina, projektityöntekijöinä, koordinaattoreina vanhustyön kentällä ja vanhusten hoivayksiköissä.

Kotihoidossa geronomien osaaminen näkyisi esimerkiksi moniammatillisessa tiimityössä, laaja-alaisessa palvelutarpeen arvioinnissa, laadunvalvonnassa sekä verkosto-osaajana erilaisten palvelujen, ei pelkästään sosiaali- ja terveysalan, kokoajana yhdessä ikäihmisen kanssa hänen toiveittensa mukaisesti. Yksilöllisen ja ikäihmisen eri elämänalueiden kattavan palvelutarpeen arvioinnin merkityksen pitäisi olla kaiken toiminnan lähtökohtana. Räätälöidyt palvelut mahdollistavat oikea-aikaiset palvelut, mikä on myös kustannustehokasta. Geronomi voi työskennellä vapaaehtoisten ja henkilöstön kouluttajana, tiiminvetäjänä tai lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista edellyttämänä asiakkaan vastuutyöntekijänä.  Osaamista vanhustyöhön on tarjolla, olisiko aika tarttua siihen.

Anna Puustelli-Pitkänen YTM, geronomi (AMK), vanhustyön lehtori, Metropolia

Miia Pulkkinen, geronomi (AMK), pj Suomen Geronomiliitto ry

Iisa Turunen, geronomi (AMK)

1 kommentti .

Green Care on geronomille mahdollisuus

Keskiviikko 25.2.2015 - Jaana Ruoho

Green Care on geronomille mahdollisuus

Monet hoivakotien mummut ja vaarit ovat tehneet työtä pelloilla ja metsissä. He ovat kasvattaneet ruokansa, tottuneet käsittelemään eläimiä ja useimmilla on ollut rakkaita lemmikkejä. Monilta koti maaseudulla, mökit ja omat puutarhat ovat jääneet taakse, kun on päästy muuttamaan uuteen kotiin, hoivakotiin. Tiedämme, että luonnolla on tutkitusti hyvinvointivaikutuksia, jotka on pystytty todentamaan useissa tutkimushankkeissa ja luontoa voidaan käyttää monella tavalla edistämään hyvinvointia. Luonnon seuraaminen tuottaa mielihyvää, elvyttää stressiä, laskee verenpainetta ja ulkona liikkuminen edistää iäkkäiden fyysistä toimintakykyä. Luonto tukee myös psyykkistä toimintakykyä ja aistielämykset kuten tuoksut, veden ääni tai kasvien ja eläinten tunnistaminen voivat aktivoida muistelua. Luonnon ammatilliselle hyödyntämiselle vanhustyössä on hyvät mahdollisuudet.

Mummuni poismenon jälkeen tuffani pääsi muuttamaan omasta kodistaan yksityiseen palvelukotiin. Uuteen kotiin sopeutumista saattoi helpottaa se, että mukaan sai ottaa oman Miukku-kissan. Äitini kävi hoitamassa Miukkua päivittäin ja kissa valloitti kaikkien sydämet. Oli helppo nähdä, että Miukku piristi vanhusten arkea ja sen liikkeitä ja toimia jaksettiin seurata aktiivisesti. Omia lemmikeitä muisteltiin ja kissaan otettiin kontaktia - sen pehmeää turkkia oli mukava silittää. Miukusta tuli kuuluisa, sillä se pääsi hankkeemme julkaisuun esimerkkinä eläinavusteisesta ja ennakkoluulottomasta toiminnasta palvelukodissa. Suomessa on kaverikoiratoiminnasta myönteisiä kokemuksia vanhustyössä, mutta muitakin lempeitä eläimiä voidaan hyödyntää kuten lampaita, joita voidaan rapsutella tai seurata niiden laiduntamista ikkunasta. Tarvittaessa lammas voidaan vaikka tuoda jopa sisätiloihin, jos vanhukset ovat liian heikkoja liikkumaan ulos.

Suomessa lanseerattiin termi Green Care muutama vuosi sitten. Käsite kokoaa alleen kaikki erilaiset tavoitteelliset, ammatilliset ja vastuulliset luontolähtöiset menetelmät. Green Care -toiminnan keskeiset elementit ovat luonto, yhteisö ja toiminta. Toiminta sijoittuu usein luonto- tai maaseutuympäristöön, mutta sitä voidaan toteuttaa yhtä hyvin sisätiloissa esimerkiksi järjestämällä askartelutuokio luontomateriaaleista. Tekeminen voi siinä jäädä helposti sivuosaan, kun tuoksutellaan, tunnustellaan ja muistellaan luonnon anteja. Green Care -toiminta jaetaan luontohoivaan ja luontovoimaan. Luontohoivan palvelut ovat palveluita, joita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset toteuttavat luontoa hyödyntäen, kuten kuntouttavaa toimintaa siihen soveltuvassa puutarhassa. SAMKin Green Care -hankkeen aikana geronomiopiskelijat suunnittelivat kuntouttavan puutarhan palvelukodille. Tästä kannattaa ehdottomasti lukea lisää julkaisusta ”Luonto & Hyvinvointi yrittäjyyden mahdollisuutena – Green Care Satakunnassa.”

Luontovoiman palveluita tuotetaan samoin ammatillisesti ja vastuullisesti, mutta niiden tuottaminen ei edellytä sosiaali- ja terveysalan tutkintoa. Luontohoivan palveluita voivat olla esimerkiksi metsäjoogat, luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntävät tyhy-päivät tai ohjatut luontokävelyt ja -harjoitteet. Green Care on sosiaalinen innovaatio, joka mahdollistaa uusien palvelujen syntymisen eri toimialojen rajapinnoille ja eri toimialojen yrittäjien yhdistäessä voimansa voidaan luoda kokonaan uusia palveluja ja tavoitella uusia asiakasryhmiä. Vanhustyössä luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämiselle on hyvät mahdollisuudet osana normaalia palvelukodin arkea. Luonto laajentaa sitä vaihtoehtojen kirjoa, joka vanhustyön ammattilaisilla on käytössään. Olen kartoittanut Green Care -toimintaa satakuntalaisissa palvelukodeissa ja vaikka Green Care -käsite on vielä vieras, Green Care -toiminnaksi luokiteltavaa toimintaa löytyi runsaasti, esimerkkejä on jopa päivittäisestä eläinavusteista toiminnasta (hoivakoira). Ulkotiloihin on myös panostettu paljon uudistamalla kulkuväyliä liikkumisen helpottamiseksi apuvälineiden avulla ja pihoihin on istutettu hedelmäpuita ja marjapensaita.

Jaana Ruoho

Kirjoittaja työskentelee Satakunnan ammattikorkeakoulussa lehtorina ja on toiminut Green Care -hankkeen projektipäällikkönä. Luonto & Hyvinvointi yrittäjyyden mahdollisuutena – Green Care Satakunnassa teosta voi tilata maksutta jaana.ruoho@samk.fi ja samasta osoitteesta voi kysyä lisätietoa 13.5.2015 alkavasta avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksosta Green Care -luonnosta hyvinvointipalveluja 5op.

Kommentoi kirjoitusta.

Tunnelmia opintojen alkutaipaleelta - Tulevan geronomin pohdintoja

Maanantai 2.2.2015 - Geronomi-opiskelija

Tieni geronomiopiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun alkoi yli vuosi siten. Olin jo pitkään tiennyt haluavani alalle, jossa pääsisin työskentelemään vanhusten parissa ja vielä tärkeämmin, vanhusten hyväksi. Siispä opiskelumahdollisuuksia tutkimaan ja vertailemaan!

Törmäsin geronomi-nimikkeeseen ensimmäisen kerran eräässä lehtiartikkelissa. Geronomin tutkinto on vielä verrattain harvinainen, eikä sen sisältö ollut tiedossa ilman tarkempaa perehtymistä. Onneksi esimerkiksi Metropolian sivuilla on varsin kattava ja selkeä tietopaketti vanhustyön opinnoista ja geronomin työnkuvasta. Harkitsin myös sosiaalialan opintoja, sillä sosionomin laajempi työkenttä ja moninaiset suuntautumisvaihtoehdot houkuttelivat. Pohdinnan myötä totesin kuitenkin, että koska vanhukset ovat ehdottomasti se ”minun juttuni”, niin miksipä en lähtisi kouluttautumaan puhtaasti vanhustyön asiantuntijaksi. Geronomin tutkinto vaikutti tarjoavan lähes rajattomasti mahdollisuuksia. Tämä vahvisti omaa päätöstäni pyrkiä opiskelemaan alaa, sillä se antoi luottamusta siihen, että valmistuttuani se oma paikka työelämässä löytyisi!

Parin kuukauden luku-urakan jälkeen koitti pääsykoepäivä. Aamu alkoi teoriakokeella. Kokeen ennakkomateriaaliin tutustuminen oli vain vahvistanut kiinnostustani alaa kohtaan. En kokenut pänttääväni turhaan vain koetta varten vaan ennemminkin koin oppivani uutta ja minua kiinnostavaa asiaa. Kirjallisen osuuden jälkeen vuorossa oli ryhmätilanne. Arpomalla muodostetun ryhmämme jäsenet pääsivät onneksi tasapuolisesti esiin ja tukivat toisiaan jännittävässä tilanteessa. Pieni ryhmämme todella innostui miettimään annettua tehtävää, jopa niin perusteellisesti, että opettajien läsnäolo pääsi välillä kokonaan unohtumaan. Päivästä jäi päällimmäiseksi tunteeksi helpotus – nyt se on ohi eikä enää voi tehdä muuta kuin odottaa.

Muutama viikko meitä hakijoita pidettiin jännityksessä, kunnes vihdoin keskikesällä postilaatikossa odotti kirje Metropoliasta. Minut oli hyväksytty opiskelijaksi vanhustyön tutkinto-ohjelmaan! Siitä alkoikin pikainen järjestelyurakka opiskelujen aloittamista varten, sillä jo elokuun puolessavälissä koitti ensimmäinen ”koulupäivä”. Sofianlehdonkadun koulun tiloihin kerääntyi aamulla ilahduttavan värikäs joukko uusia aloittavia geronomeja, ja siellä näkyi monta tuttua kasvoa koepäivältä. Vuosikurssimme koostuu sekä nuorten- että aikuiskoulutuslinjan kautta sisään päässeistä. Olemme todella monenkirjava ryhmä mitä tulee koulutustaustoihin ja työkokemukseen. Monella on taustalla sosiaali- tai terveysalan koulutusta, mutta myös ns. alanvaihtajia tai lukiosta suoraan tulleita ryhmässämme on useita. Taustojen erilaisuuden olemme kaikki huomanneet vahvuudeksi, kun ryhmästä löytyy asiantuntemusta ja osaamista monelta eri alalta.

Opintojen ensimmäiset päivät sujuivat pitkälti toisiimme ja opettajiin tutustuen. Välillä tutustumisleikkien oheen olisi kaivannut konkreettisempaakin orientaatiota opintoihin, mutta jo muutaman päivän jälkeen saimme sitä ensimmäisen ryhmätyön muodossa. Jokaisen pienryhmän tehtävänä oli käydä haastattelemassa yhtä ”tosielämän geronomia”, ja tehtävä osoittautui kaikin puolin antoisaksi. Vihdoin saimme konkreettisia esimerkkejä tutkintomme tarjoamista lukuisista mahdollisuuksista! Enemmistö tutustumisen kohteena olleista geronomeista työskenteli sosiaali- tai palveluohjauksen parissa, esimerkiksi selvittämässä vanhusten palvelutarvetta, ja muissa ikäihmisen itsenäistä selviytymistä tukevissa tehtävissä. Saimme nähdä, että tutkintomme antaa hyvän pohjan myös esim. järjestötyöhön, erityisryhmien kanssa työskentelyyn ja erilaisiin esimies-, projekti- ja asiantuntijatehtäviin. Kokonaan uutena asiana alkoi opintojen edetessä hahmottua sekin, että geronomin työnkuvaan usein kuuluu myös käytännön hoitotyötä. Tutkinto antaa siis valmiuksia toimia monenlaisissa ympäristöissä ja rakentaa uraa omista vahvuuksista ja kiinnostuksista käsin. Tulevaisuutemme on siis mahdollisuuksia täynnä!

Ensimmäiset päivät pitivät myös yllätyksiä sisällään. Vaikka olin omasta mielestäni lukenut hakusivut perusteellisesti, minulta oli jäänyt huomaamatta tärkeä asia. Nimittäin se, että kyseessä on monimuoto-opiskelu! En ollut ainoa, jolle tämä oli yllätys. Etäopiskelu on pitänyt sisällään mm. verkkotehtävien ja -tenttien tekemistä, enemmän tai vähemmän pakollista verkkokeskusteluihin osallistumista ja paljon kirjoittamista. Lähipäiviä koululla on ollut harvakseltaan. Monelle tämä on mahdollistanut työssäkäynnin opiskelujen ohessa. Toisille opiskelutovereiden ja opettajien näkeminen vain muutamana päivänä kuussa on ollut haastavaakin, sillä opintojen alkuvaiheessa monet olisivat kaivanneet enemmän tukea. Onneksi omat opettajatutorimme järjestävät säännöllisesti pari kertaa lukukaudessa tapaamisia, jolloin käydään läpi opiskeluun liittyviä käytännön kysymyksiä ja pidetään huolta yhteishengestä.

Nyt kun ensimmäinen lukukausi on takana, voin sanoa, että tulosten aikaansaamiseen tarvitaan itsekuria. Koulunkäynti on sisältänyt paljon itsenäistä tiedonkeruuta, kirjallisuuteen tutustumista ja kirjoitustyötä. Monimuoto-opiskelu vaatiikin paljon koneen ääressä istumista ja lähipäivät tuovat siihen mukavaa vaihtelua! Koulutehtävämme ovat lisäksi lähes poikkeuksetta pari- tai ryhmätöitä, jotka ovat oma taitolajinsa, sillä ne vaativat jatkuvaa aikataulujen yhteensovittamista. Toisaalta ne myös antavat paljon, sillä yhteisten keskustelujen ja pohdintojen avulla saa ensiarvoisen tärkeää palautetta ja samalla uudenlaisia perspektiivejä käsiteltyihin teemoihin.

 Tähän mennessä odotukset opintojen sisällön suhteen ovat melko pitkälti toteutuneet. Odotan jo kevään opintojaksoja ja etenkin ensimmäistä harjoittelua. Omaa ammatillista kasvuanikin olen joutunut pohtimaan. Vaikka olenkin vasta aivan opintojeni alussa, olen huomannut seuraavani aivan uudenlaisella mielenkiinnolla oman alani uutisia ja tarkkailevani yhteiskunnassa käytävää keskustelua. Myös varmuus siitä, että olen löytänyt oman alani, on kasvanut.

Kommentoi kirjoitusta.

10 ajatusta työelämästä

Lauantai 10.1.2015 - Iisa Turunen

Kymmenen ajatusta työelämästä

Viime vuosi oli ensimmäinen vuoteni työelämässä geronomina. Vuoden aikana olen oppinut, ihmetellyt, oivaltanut, lyönyt päätä seinään, ihmetellyt lisää ja pyrkinyt löytämään tasapainoa eettisen ajatteluni ja työelämän realiteettien välillä. Vuoden aikana olen oppinut itsestäni niin geronomina työelämässä kuin itsestäni arjessa. Nyt vuoden vaihteen jälkeen olen tarkastellut viime vuoden tapahtumia ja näiden oivallusten pohjalta syntyi kymmenen ajatustani työelämästä.

1. Ole utelias. Uteliaana pysyminen on mielestäni tärkeintä mitä työelämässä voi tehdä. Kun säilyttää uteliaisuuden ja ihmettelyn taidon, pysyy ammatissa virkeänä ja on valmis oppimaan jatkuvasti uutta. Samalla uteliaisuus syventää aikaisempaa kokemusta ja tietoa. Pyri laajentamaan ajatuksiasi, äläkä pelkää kysyä neuvoa. Aseta myös itsellesi kysymyksiä ja ihmettele avoimesti, anna tilaa pohdiskelulle. Ole utelias työyhteisöä kohtaan, kysele, tutustu ihmisiin ja työyhteisön toimintatapoihin. Ole utelias myös itseäsi kohtaan ja pohdi minkälaisia ajatus -ja toimintamalleja sinulla on. Opettele tunnistamaan näitä malleja ja hyödyntämään niitä työelämässä sekä mahdollisesti kehittämään niitä.

2. Usko omiin ajatuksiin, mielipiteisiin ja arvoihin. Uskalla olla eri mieltä ja kertoa rohkeasti omista näkökulmistasi. Tuo esille näkemyksesi hyvästä vanhustyöstä ja keinoista kuinka toteuttaa työtä. Jaa ajatuksiasi työyhteisössä ja pallottele ideoita työkavereiden kanssa. Tärkeää on myös kuunnella ja ottaa neuvoja vastaan kokeneilta kolleegoilta sekä asiakkailta. Tarkkaile ympäristöä ja pyri oppimaan siitä uutta. Arvosta työyhteisön kiteytynyttä tietoa sekä asiakkaiden elämänkokemusta.

3. Luota itseesi ja työyhteisöön.

4. Iloitse ja luo hyvää ilmapiiriä. Kiinnitä huomiota siihen kuinka tulet aamulla töihin ja minkälaisen kuvan annat itsestäsi. Tunnetilat tarttuvat työyhteisössä nopeasti, joten pyri olemaan positiivinen. Kiitä ja kehu työkaveria, pienet teot voivat merkitä enemmän kuin uskotkaan. Jos sinulla on huono päivä, kerro siitä muille, jotta kukaan ei ota sitä henkilökohtaisesti.

5. Ole armollinen itsellesi. Ymmärsin pian, että ammattiin valmistuminen ei tarkoita, että olen valmis. Joka päivä on mahdollisuus oppia uutta ja koulussa opittua tietoa täytyy soveltaa käytäntöön. Anna itsellesi aikaa oppia työelämästä äläkä vähättele itseäsi tai osaamistasi. Älä pelkää tehdä virheitä, mutta ota virheistä opiksi. Opettele sietämään keskeneräisyyttä ja keskittymään tietoisesti yhteen asiaan kerrallaan. Ole ylpeä työstäsi ja osaamisestasi.

6. Etsi tasapainoa oman etiikan ja työelämän realiteettien välillä. Henkilökohtaisesti koen tämän olleen haastavainta kuluneen vuoden aikana. Työelämä on karistanut minusta pois sinisilmäisyyttä ja olen kohdannut vanhustyön haasteet arjessa. Työelämässä minun täytyy luonnollisesti toimia tiettyjen linjausten mukaisesti ja olen huomannut, etteivät linjaukset aina ole oman etiikkani kanssa yhtenäiset. Tasapainon löytäminen on ollut minulle vaikeaa ja pyrin hyväksymään sen, että tärkeintä on tehdä parhaansa jokaisessa tilanteessa.

7. Kyseenalaista ja tarkastele asioita useista eri näkökulmista. Jokaisessa työyhteisössä on paljon hyvää, mutta myös kehittämisen kohteita. Pohdi rohkeasti voisiko totuttuja toimintamalleja muuttaa ja kehittää. Kokeile rohkeasti uutta ja tartu mahdollisuuksiin, joita sinulle tarjotaan. Kyseenalaistamalla itsesi, voit löytää uusia taitoja ja rikkoa omia rajojasi.

8. Uskalla myöntää, jos jokin ei tunnu oikealta. Usein meillä on suunnaton tarve lokeroida ja määrittää muita ihmisiä, ympäristöä sekä itseämme. Olen yrittänyt astua ulos määritelmistä ja tuulettaa ajatuksiani, pyrkinyt löytämään uusia vahvuuksia itsestäni ja näkemään ennakkoluulojeni taakse. Tarkastele asioita siis kriittisesti ja ole rehellinen itsellesi. Uskalla heittäytyä tuntemattomaan, jos tarve vaatii.

9. Muista kahvitauot! Istu alas ja hengähdä tai käy ulkona haukkaamassa raitista ilmaa.

10. Rentoudu ja muista rajasi. Viime vuoden yksi suurimmista haasteista on ollut oppia jättämään työasiat työpaikalle. Koen, että vapaa-aika on polttoainetta työssä jaksamiselle ja yksi uuden vuoden lupauksistani on ottaa rennommin niin töissä kuin vapaa-ajalla. Tee asioita, joista nautit ja saat voimaa, sillon jaksat myös töissä paremmin.

Näistä kymmenestä ajatuksesta koostuu minun huoneentauluni työelämästä. Ajatukset ovat ikään kuin työkaluja, joiden avulla jäsennän ja kehitän itseäni työntekijänä. Millaiset ovat sinun oivalluksesi työelämästä ja mitkä asiat nostaisit tärkeimpinä ajatuksina esille?

1 kommentti .

Kun ilo on molemminpuolinen-ajatuksia vapaaehtoistyöstä

Keskiviikko 31.12.2014 klo 15:33 - Iisa Turunen

Marraskuinen päivä vaihtuu hiljalleen illaksi. Kauniit jouluvalot valaisevat osastoa ja lämmittävät mieltä. Viimeiset lautaset päivällisen jäljiltä korjataan pois, pöytiä ja tuoleja siirrellään. Salin keskelle jätetään tilaa niille, jotka intoutuvat tanssimaan. Tunnelma on odottava ja asiakkaat etsivät itselleen sopivat paikat salista, pyörätuoleja ja rollaattoreita mallataan vieretysten. Puheen sorinaa, kiinnostuneita katseita ja pilkettä silmäkulmassa.

- Mukavaa, kun on jotain mitä odottaa, hihkaisee rouva eturivissä.


Naislaulaja avaa ääntään samalla, kun rumpali kasaa rumpusettiään valmiiksi keikkaa varten. Harmonikasta kajahtaa komeat soinnut. Bändi on tullut osastollemme esiintymään ja samalla vietämme asiakkaiden kanssa pikkujouluja. Esittelen bändin ja annan estradin heille. Musiikki tempaisee heti mukaansa ja hymy sulaa melkein kaikkien kasvoille. Jalat liikkuvat musiikin tahdissa ja kädet taputtavat bändille rytmiä.


Miljoona ruusua, Kulkurin valssi ja Säkkijärven polkka. Musiikki vie meidät muistoihin, saa osan asiakkaista kyyneliin ja toiset valloittavat tanssilattian kanssani. Mukana on myös muutamia omaisia ja saamme seurata 5-vuotiaan tytön hienoa tanssiesitystä. Huomaan, että laulujen sanat muistuvat kaikkien mieleen ja laulamme yhdessä ikivihreitä suosikkeja. Ihmettelen musiikin voimakasta vaikutusta ja tunnen iloa, että saan jakaa tämän hetken yhdessä asiakkaideni kanssa. Sillä hetkellä unohdamme murheet ja nautimme upeasta musiikkiesityksestä.


Meille esiintyneen bändin jäsenet olivat kaikki vapaaehtoisia, eikä tunnelmallinen ja tunteikas ilta olisi toteutunut ilman heitä. 3.12. vietämme Suomessa Vapaaehtoisten päivää ja haluan nostaa esille, kuinka tärkeää työtä vapaaehtoiset tekevät. Iloisella asenteella ja taitavalla esiintymisellä he riemastuttivat osastomme iltaa ja toivat arkeen luksusta.


- Elävä musiikki, se tuntuu koko kehossa ihanalta, lausui eräs asiakas kiitokset vapaaehtoisille kahvikuppien äärellä.


Hyvää Vapaaehtoisten viikkoa kaikille!


Iisa Turunen

Kommentoi kirjoitusta.

Työtä ihmisten ehdoilla

Maanantai 26.5.2014 - Iisa Turunen

Työelämän tutkija ja Tampereen yliopiston dosentti Anu Järvensivu pohtii kirjoituksessaan Tekeekö työsi hyvää vai pahaa muille ihmisille? (HS 18.5.2014) työelämän merkitystä ja sitä, miten ihmiset näkevät sekä kokevat työnsä. Järvensivu toteaa työn olevan ”ehkä ihmisen suurin vaikuttamismahdollisuus” ja työllään ihminen jättää jälkensä niin yhteiskuntaan kuin luontoon. Järvensivun mukaan työllä voi saada aikaan paljon arvokasta, mutta valitettavasti työ voi tehdä myös pahaa. Kirjoituksen luettuani jäin pohtimaan, mitkä tekijät saivat minut suuntautumaan työelämässä vanhustyön kentälle ja millä tavalla teemme työssämme hyvää. Toisaalta, voimmeko tehdä työllämme myös pahaa? 


Usein ihmiset kertovat ajautuneensa sosiaali –ja terveysalalle, erityisesti kun kyse on vanhustyön kentästä. Ikään kuin työ olisi tullut tekijänsä luo ja ihminen vain yhtäkkiä huomannut työskentelevänsä ikääntyneiden parissa. Missä on motivaatio, missä on halu ja innostus suuntautua vanhustyöhön? Itse aloitin työni ikääntyneiden kanssa nuorena ”kesätyttönä” palvelutalossa ja sillä tiellä huomaan yhä olevani. En koe ajautuneeni alalle, vaan olen halunnut syventää osaamistani ja tietämystäni ikääntyneistä opiskelemalla geronomiksi. Ajoittain mietin, millaista olisi työskennellä kokonaan eri alalla. En kuitenkaan osaa kuvitella itseäni tekemässä muuta kuin vanhustyötä, tavalla tai toisella. Haaveilen jatko-opinnoista ja siitä, että voin tulevaisuudessa yhdistää eri alojen osaamista vanhustyöhön. Koen tekeväni työlläni hyvää, koska olen opiskellut itseni ammattiin, joka on eettisesti kestävä. 

Uskon, että elämme vanhustyön kentällä murroksen aikaa. Yhä useampi ihminen haluaa työskennellä ikääntyneiden kanssa ja ikääntyneiden hyväksi. Yhä useampi toivoo pääsevänsä pois oravanpyörästä ja tehdä työtä, jolla on todellista merkitystä. Olen tavannut paljon henkilöitä, jotka ovat aikuisiällä opiskelleet itselleen uuden ammatin sosiaali – ja terveysalalta. Upein esimerkki heistä on äitini. Äitini jätti rohkeasti taakseen toimistotyöt ja työskentelee nyt muistisairaiden kanssa. Huomaan hänessä suuren muutoksen: onnellisuuden, kun hän on työssä, josta voi olla ylpeä. Uskon myös, että nuoret löytävät vanhustyöstä itselleen tulevaisuudessa ammatin. Meidän on kuitenkin tehtävä myös töitä, jotta edistämme nuorten hakeutumista alalle ja markkinoida alamme kiinnostavuutta sekä monimuotoisuutta. Taas yksi syy miksi teemme työllämme hyvää.
Valitettavasti vanhustyöllä voi tehdä myös pahaa. Vanhustyössä kohtaamme ihmisiä, jotka taritsevat apua ja he voivat olla haavoittuvaisia. Meillä on työntekijöinä paljon valtaa, jota emme saa vähätellä. Vallan tunne voi saada ihmisesssä ihmeellisiä asioita aikaan ja valta voi sokaista helposti. Tärkeintä on muistaa, että emme ohita toisen ihmisen tahtoa tai oikeutta määrätä itsestään. Helposti voimme sortua ajattelemaan, että tiedämme asiakkaamme asiat paremmin kuin hän itse. Mielestäni meidän tulee olla varovaisia, ettei asiakkaan ääni huku tietoon, jota omaksumme päivittäin. Meillä tulee olla myös rohkeutta oppia aikaisemman sukupolven virheistä ja uskaltaa tehdä asioita eri tavalla kuin on totuttu, unohtamatta hiljaisen tiedon tärkeää merkitystä.

Meidän, vanhustyössä työskenetelevien, täytyy pitää suurta ääntä alastamme ja olla ylpeitä siitä, mitä teemme. Meidän täytyy jättää viimeinenkin vaatimattomuus olemuksestamme ja oppia pientä röyhkeyttä liikemaailmasta, kuitenkin tehden työtä ihmisten ehdoilla. Silloin lapsista kasvaa ihmisiä, joiden haaveammatti voi olla esimerkiksi työllään hyvää tekevä geronomi.
Iisa Turunen,
Suomen Geronomiliiton jäsen

Kommentoi kirjoitusta.

Utopia

Lauantai 26.4.2014 - Heidi Oilimo

Eletään vuotta  2043. Olen 77-vuotias, kehoni on kulunut eikä näillä kilometreillä muutama varaosa olisi pahitteeksi, mutta olen toistaiseksi järjissäni ja elossa. Katselen peiliin. Ikä ei kerro minusta muuta kuin syntymävuoteni. Kurtistuneen kuoren alla on yhä se sama elämästä innostunut tyttö, jonka ruskeiden silmien pilkettä ei mikään vastoinkäyminen ole onnistunut sammuttamaan.


Kolmessakymmenessä vuodessa vanhuudesta on tullut trendikästä ja ikääntyminen on taas sallittua.  Työttömyyden pelossa plastiikkakirurgit ovat erikoistuneet uudelleen - tällä kertaa geriatriaan. Enää ei tarvitse vakuuttaa ketään siitä, että vanheneminen voi olla muutakin kuin rapistumista; aktiiviset ja tuotteliaat ikäihmiset toimivat elävinä todisteina toisenlaisesta vanhenemisesta. Median maalaamat kauhukuvat eivät toteutuneet, Suomesta ei tullutkaan gerontokraattista valtiota, jossa vanhuksilla on valta tehdä vain oman etunsa mukaisia päätöksiä. Ikäryhmät arvostavat toisiaan, vastakkainasettelua ei ole, sillä on ymmärretty, että tämän päivän nuoret ovat huomisen vanhuksia. Hyvä yhteiskunta luo hyvän elämän edellytyksiä kaikille.

Suomessa kehitetty johtamiskonsepti, jossa ekonomia, etiikka ja ekologia kulkevat käsi kädessä, on tehnyt meistä tiennäyttäjiä myös johtamisen alueella teknologian, muotoilun ja koulutuksen lisäksi. Ennaltaehkäisy on päivän sana. Suomalainen taloustieteilijä keksi matemaattisen kaavan, jolla ennaltaehkäisevän toiminnan hyöty ja taloudellisuus tehtiin vihdoin näkyväksi. Nyt hoidetaan syitä eikä oireita. Hoidetaan ihmistä, eikä sairautta. Poliitikotkin uskaltavat tehdä päätöksiä pitemmällä kuin neljän vuoden tähtäimellä…

Lääketeollisuus on hätää kärsimässä, sillä vanhukset ovat terveempiä kuin koskaan aikaisemmin. Vaihtoehtoiset hoitomuodot syrjäyttävät perinteisiä lääkkeitä; ahdistusta hoidetaan keskustelemalla, taiteen ja kulttuurin terveyttä edistävää vaikutusta hyödynnetään ahkerasti ja halataan paljon. Riippuvuudesta on tehty uudelleen kunniallista ja vanhustyöstä arvostettua. Vanhustyöhön ei enää ajauduta vaan hakeudutaan. Työhaastatteluissa kysytään muutakin kuin: ”Milloin voit aloittaa?”  Myönteinen vanhuskuva on kaiken vanhustenhoidon perusta eikä yhdelläkään hoitajalla ole kiire. Hoitaja on aidosti lämmin ja läsnä, omaa vuorovaikutustaitoja ja halua hoitaa ihmistä. Hänellä on tiedon ja taidon lisäksi yhteistyökykyä ja ennen kaikkea oikeaa asennetta. Kaikki vanhukset hoidetaan niin kuin haluaisit itseäsi hoidettavan, kauniisti ja hyvin.

Ikääntynyt Suomi on monikulttuurinen ja suvaitsevainen. Yksilöllisesti räätälöityjä vanhuspalveluita on tarjolla värikkäälle vanhusjoukolle, asiakaslähtöisestä hoitotyöstä on vihdoin tullut muutakin kuin sananhelinää. Hoitokotia valitessani joudun lähinnä miettimään valitsenko musiikki- vai ilmaisutaidepainotteisen vanhainkodin. Olo on kuin olisi menossa uudelleen yläasteelle, valinnan varaa on. Kotihoitoa saa Helsingissä kymmenellä kielellä, ympäristön esteettömyys on itsestäänselvyys ja omistajiensa näköisiä tuunattuja rollaattoreita on katukuva täynnä.

Yhteisöllisyys on taas muodissa. Syrjäytyneisyys on vähentynyt, yksinolo on valittua ja itsemurhatilastot ovat siistiytyneet. Talvisodan henki on herätetty kuolleista ja ihmiset luottavat toisiinsa alkuperään tai ideologiaan katsomatta. Kimppakämpissä eivät asu nuoret vaan vanhukset. Senioritalojen sijaan rakennetaan kiihkeässä tahdissa kolmenpolventaloja, joihin muuttavat ihmiset sitoutuvat alusta asti huolehtimaan toisistaan. Kauppareissut tehdään yhdessä, lastenvahtiongelmat poistuivat adoptiomummojen yleistyttyä ja asukkaiden voimin hoituvat niin korjaustyöt, kirjanpito kuin hiusten leikkauksetkin. Yläkerran Annikki kutoo villasukkia koko porukalle. 

Tässä yhteiskunnassa autonomian menetys ja vanheneminen eivät enää pelota minua. Elettyä elämääni ja minua kunnioitetaan ja saan apua - silloin ja sellaista kun tarvitsen. Ikä on tehnyt priorisoinnista ja olennaiseen keskittymisestä helpompaa, tärkein on tässä ja nyt. Kun minun aikani koittaa, saan poistua omalla tavallani, omassa rytmissäni ja uskollisena omalle persoonalleni. Pilke silmäkulmassani voi säilyä loppuun asti.
Heidi Oilimo

Kommentoi kirjoitusta.

Välittäminen vaatii uskallusta

Tiistai 11.3.2014 - Iisa Turunen

Helsinki Mission video Älä jätä ihmistä yksin valloitti sosiaalisen median helmikuun aikana. Videolla muistisairasta naista esittävä näyttelijä kulkee kantakaupungin kaduilla yöpaidassa ja eksyneen näköisenä. Kukaan videolla ei pysähdy auttamaan palelevaa naista. Ystävieni tavoin jaoin videon seinälläni Facebookissa lisätäkseni tietoisuutta yksinäisyydestä ja välittämisen kulttuurista.

Videoiden ja kuvien jakaminen Facebookissa on kuitenkin vain murto-osa siitä, mitä voimme todella tehdä. Meidän on helppo muutamalla hiiren klikkauksella tehdä maailmasta parempi, mutta mitä voimme klikata todellisessa elämässä, jotta ihmisten yksinäisyys ja turvattomuuden tunne lievittyisivät? Elämässä, jonka näemme keittiön ikkunastamme, emmekä tietokoneen näytöltä.

Työssäni sosiaaliohjaajana olen huomannut aidon kohtaamisen ja kiireettömän läsnäolon eheyttävän vaikutuksen. Ihminen kaipaa tulla nähdyksi sekä kuulluksi ja oman tarinan kertominen antaa voimaa jatkaa eteenpäin. Kohtaaminen ei tarvitse tuekseen teoriaa, vaan voimme omalla olemuksellamme ja asenteellamme viestittää, että jokainen kohtaamamme ihminen on arvokas. Yksikin positiivinen ja onnistunut kohtaaminen voi vaikuttaa ihmisen elämään pitkään tai jopa muuttaa elämän suunnan. Lisäksi karman laki pitää huolen, että tekemäsi hyvät asiat palautuvat sinulle ja voit huomata itse voivasi paremmin, kun teet toiselle ihmiselle hyvää.

Mielestäni suomalaisessa kulttuurissa näkyy vahvasti epävarmuus puuttua toisten ihmisten asioihin. Olemmeko yksilöityneet niin voimakkaasti, että olemme unohtaneet ihmisen tarvitsevan toisia ihmisiä ympärilleen? Ajattelemmekö, että jokainen hoitaa itse itsensä? Tämä kyseinen tapa ajatella on mennyt niin pitkälle, että eksynyt vanha nainen saa rauhassa vaeltaa pitkin Helsingin katuja pakkasessa. Mielestäni on parempi katsoa kuin katua, koska ihminen kyllä osaa sanoa, jos ei tarvitse apua itselleen. Välinpitämättömyydellä voi olla kohtalokkaat seuraukset.

Tarkoituksenani ei ole syyllistää, vaan kannustaa ihmisiä katsomaan ympärilleen ja tarkkailemaan tuttua ympäristöä eri näkökulmasta. Haluaisinkin asettaa teille haasteen. Seuraavan kerran, kun näette pienenkin mahdollisuuden auttaa toista ihmistä, tarttukaa mahdollisuuteen rohkeasti. Kun näette mahdollisuuden ilahduttaa toista ihmistä, ilahduttakaa häntä pyyteettömästi. Uskaltakaa puuttua ja puolustaa tuntemattomia ihmisiä, koska maailma kaipaa tekoja, jotka voivat tuntua pieniltä, mutta ovat mittaamattoman arvokkaita.

 

 

Iisa Turunen,

 

Suomen Geronomiliiton jäsen

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoitukset