Materiaalipankista löydät keskeisiä lakeja ja suosituksia vanhustyön kentältä, opinnäytetöitä sekä ajankohtaisia tutkimuksia. Materiaalipankin linkkien kautta pääset myös tutustumaan eri toimijoiden toimintaan.

Opinnäytetöitä

Voimavaroja valmennuksesta - positiiviseen psykologiaan pohjautuva
eläkevalmennus.

Eeva-Liisa Kiviniemen ja Laura Pulkkisen mielenkiintoinen toiminnallinen opinnäytetyö positiiviseen psykologiaan ja voimavaralähtöisyyteen pohjautuvasta eläkevalmennuksesta.

Keskeisiä lakeja vanhustyössä

Finlex                   

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (nk. vanhuspalvelulaki).

Sosiaalihuoltolaki

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Laki omaishoidon tuesta

Laki toimeentulotuesta

Kansanterveyslaki

Terveydenhuoltolaki

Erikoissairaanhoitolaki

Mielenterveyslaki

Päihdehuoltolaki

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lääkelaki

Keskeisiä suosituksia vanhustyössä

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Kuntaliitto ovat laatineet laatusuosituksen, jonka tehtävänä on turvata hyvä ikääntyminen sekä asianmukaiset palvelut ikääntyneille. Laatusuosituksen tarkoitus on myös tukea nk.vanhuspalvelulain toimeenpanoa.

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580#fi

Kansallinen muistiohjelma 2012-2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on laatinut Kansallisen muistiohjelman, jonka tavoitteena on muistiystävällinen Suomi. Julkaisun tarkoitus on myös herättää tietoisuutta muistisairauksista sekä aivoterveydestä.

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1800855

Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän laatima valtakunnallinen opas turvallisen lääkehuollon toteuttamisesta. Sivulta löydät likin julkaisuun.

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1083030#fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste)

Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön pääohjelma. Sen avulla johdetaan ja uudistetaan suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.

http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/kaste

Ravitsemussuositukset ikääntyneille

Ravitsemusneuvottelukunta on antanut omat ravitsemussuositukset ikääntyneille huomioiden ikääntymisen tuomat muutokset ravinnonsaannin suhteen.

http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/erillisryhmat/ikaantyneet/

Viikoittainen Liikuntapiirakka yli 65-vuotiaille

UKK-instituutti on laatinut Liikuntapiirakan yli 65-vuotiaille terveysliikunasuositusten mukaisesti.

http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/terveysliikuntasuositukset/liikuntapiirakka_yli_65-vuotiaille

Kuntien ikääntymispoliittiset strategiat

Kuntaliiton tehtävänä on ajaa kuntien etua, ohjata kuntia ja kehittää kuntia yhteistyössä kuntien kanssa. Kuntaliiton sivuilta löydät kuntien ikääntymispoliittiset strategiat.

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosiaalipalvelut/ikaantyneet/ikaantymispoliittiset-strategiat/Sivut/default.aspx

Toimijoita vanhustyön kentällä

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on edistää väestön hyvää terveyttä ja toimintakykyä sekä turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut väestölle. Ministeriön tehtävänä on myös turvata kohtuullinen toimeentulo elämän eri vaiheissa sekä edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa sosiaaliturvan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä ja toimintaa. Ministeriö määrittelee sosiaali- ja terveyspolitiikan suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja keskeiset uudistukset sekä ohjaa näiden toteuttamista. Ministeriö huolehtii yhteyksistä poliittiseen päätöksentekoon.

www.stm.fi

Valvira

Valvira on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, jonka tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta ja lupahallinto sekä oikeusturvan toteutuminen ja palvelujen laadun tarkkailu sosiaali- ja terveydenhuollossa.  Valvira myös ohjaa ja neuvoo viranomaisia sekä kentällä toimivia ja tekee yhteistyötä Aluehallintoviraston kanssa.

www.valvira.fi

Aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto (AVI) on sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen. Toiminnan tavoitteena on laadukkaden sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen väestölle. Aluehallintovirasto toimii yhteistyössä STM:n ja Valviran kanssa.

www.avi.fi

KELA

Kelan tehtävä on turvata Suomessa asuvien perusturva eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt. Kela myös tiedottaa etuuksista ja palveluista, tuottaa tutkimustietoa, laatii tilastoja, arvioita ja ennusteita sekä tekee ehdotuksia sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön kehittämiseen. Lisäksi Kela vastaa Kansallisen Terveysarkiston (Kanta) palvelujen tuottamisesta.

www.kela.fi

Kuntaliitto

Kuntaliiton tehtävänä on ajaa kuntien etua, ohjata kuntia ja kehittää kuntia yhteistyössä kuntien kanssa. Kuntaliiton sivuilta löydät mm. kuntien ikääntymispoliittiset strategiat.

www.kunnat.net

Maistraatti

UKK-instituutti