Geronomin ammattieettiset ohjeet

Geronomin ammattieettiset ohjeet ohjaavat geronomien työskentelyä ja päätöksentekoa asiakastyössä ja työyhteisöissä. Geronomin työssä vaikutetaan monenlaisten ihmisten elämään kokonaisvaltaisesti, joten eettisten kysymysten pohdinta on tärkeää. Suomen Geronomiliitto ry ylläpitää geronomien ammattieettisiä ohjeita ja vastaa niiden päivittämisestä tarvittaessa. Ammattieettiset ohjeet on tarkoitettu kaikille geronomeille työpaikasta riippumatta.

Geronomin tehtävä

Geronomin tehtävänä on edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalista ja yhteisöllistä osallisuutta. Geronomi tukee ja edistää työssään asiakkaiden voimavaroja, toimintakykyä ja kuntoutumista. Geronomi arvioi asiakkaansa voimavaroja ja tukee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä huomioiden sekä hyödyntäen asiakkaan elin-ja toimintaympäristön. Geronomi tukee ihmisten mielekkään elämän toteutumista yhteistyössä perheiden, yhteisöjen, järjestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa hyödyntäen koko palvelujärjestelmää.

Geronomi asiakastyössä

Geronomin asiakastyö on ihmisarvoa kunnioittavaa ja oikeudenmukaista.  Geronomi kohtaa jokaisen asiakkaan tasa-arvoisesti ja yksilöllisesti. Asiakastyössä geronomi huomio kulttuurin, arvot, tavat ja yksilöllisen historian. Geronomi vahvistaa asiakkaan voimavaroja ja tukee itsenäistä päätöksentekoa.  Geronomi hyödyntää työskentelyssään moniammatillista verkostoa asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Asiakastyö on tavoitteellista, suunnitelmallista sekä kirjattua. Ammatillisessa tiedonvälityksessä geronomi kunnioittaa asiakastaan ja noudattaa lakia.  Työskentely asiakkaiden kanssa perustuu avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen. Geronomi kunnioittaa ja toteuttaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta.  Geronomi huomioi erityisesti muistisairaan asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen.  Geronomi toteuttaa työssä ja vapaa-ajalla salassapitovelvollisuutta.

Geronomin ammattiosaaminen

Geronomi työskentelee vastuuntuntoisesti ja kykenee perustelemaan työtään ja päätöksiään.  Geronomi arvioi ammattiosaamistaan ja ammatillisia rajoituksiaan kriittisesti sekä kehittää ammattitaitoaan jatkuvasti.  Geronomi kunnioittaa muita vanhustyössä työskenteleviä ammattihenkilöitä ja heidän osaamistaan sekä hakeutuu moniammatilliseen keskusteluun ja työskentelyyn.

Geronomi yhteiskunnassa

Geronomi hyödyntää työssään keskeisiä alaan liittyviä lakeja ja laatusuosituksia sekä kehittää vanhuspalveluita niiden pohjalta. Geronomi ohjaa ja antaa terveyttä koskevaa tietoa väestölle ja lisää ihmisten kykyä hoitaa itseään. Geronomit osallistuvat vanhojen ihmisten hyvinvointia, elämänlaatua ja osallisuutta koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Geronomi hyödyntää työssään yhteiskunnallista palvelujärjestelmää koskevaa osaamistaan asiakkaiden ja yhteisöjen hyväksi. Geronomi edistää omaa ja työyhteisön kehittymistä vanhustyön laatusuositusten ja lakien suuntaisesti. Geronomi edistää työyhteisönsä yhteistoimintaa, hyvinvointia, tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä pyrkii vaikuttamaan epäkohtiin. Geronomi edistää vanhojen ihmisten tasa-arvoista asemaa, vaikuttaa syrjiviin asenteisiin ja puuttuu kaltoinkohteluun.Yrittäjänä toimiessaan geronomi noudattaa hyvää liiketapaa ja huolehtii yritystoimintaa koskevista velvoitteista, joilla varmistetaan toiminnan lainmukaisuus.  Palveluita tuottava geronomi soveltaa ammattieettisiä ohjeita yritystoiminnassaan.

Geronomit ammattikuntana

Geronomi ammattikuntansa edustajana tuo esille kunniakkaasti osaamistaan vanhustyön erityisosaajana. Geronomi työssään edustaa koko ammattikuntaa ja edistää myönteistä vanhuskuvaa sekä toimii työssään ikääntyneiden ihmisten asialla.Geronomien ammattikunta tukee jäsentensä moraalista ja eettistä kehitystä.  Heidän ammattijärjestönsä toimii aktiivisesti oikeudenmukaisten taloudellisten ja sosiaalisten työolojen varmistamiseksi jäsenistölle. Ammattijärjestö vaikuttaa yhteiskunnallisesti geronomin erityisosaamisen tunnetuksi tuomiseen ja tunnistamiseen sekä pyrkii lisäämään ammattikunnan työmahdollisuuksia erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla.