Geronomi AMK

Geronomin osaaminen rakentuu monitieteisestä gerontologisesta tiedosta. Geronomi nimike on lisätty sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin.

Geronomi edistää vanhojen ihmisten hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä. Geronomi huomioi vanhan ihmisen yksilöllisen elämänkulun, perheen ja lähiyhteisön sekä ikääntyneen voimavarat ja tuen tarpeet erilaisissa elämäntilanteissa. Geronomin osaaminen edustaa kokonaisvaltaista ymmärrystä vanhenemisesta, jossa vanha ihminen toimintakyvystään riippumatta nähdään aktiivisena toimijana ja oman yhteisönsä jäsenenä.

Geronomi soveltaa laaja-alaisesti gerontologista terveydenhuollon, sosiaalialan työn, hoitotyön ja kuntoutuksen asiantuntemusta ja osaamista vanhustyössä erityisesti myös muistisairauksien kohdalla. Lisäksi geronomin ydinosaamiseen kuuluu moniammatillinen yhteistyö, muistisairauksien tunteminen ja muistisairaan kohtaamistaidot.

Geronomin työtä on vanhan ihmisen hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi. Geronomi tukee vanhan ihmisen arjessa selviytymistä ja vahvistaa hänen toimijuuttaan sekä antaa yksilöllistä palveluohjausta ja terveysneuvontaa. Geronomi hyödyntää työssään laaja-alaisesti vanhustenpalveluita sekä kolmatta sektoria ikääntyneen toimintakykyisyyden ja kotona asumisen tukemiseksi.

Geronomin työtehtävät

Geronomit työskentelevät palveluohjaajina, sosiaaliohjaajina, muistikoordinaattoreina sekä vanhustyön palvelujen tuottajina, suunnittelijoina, koordinoijina, kehittäjinä ja yrittäjänä.

Geronomeja työskentelee vanhusten sosiaali- ja lähityössä, seniorineuvonnassa, vanhusten päivätoiminnassa, vanhustenkeskuksessa, palvelutalossa, hoivakodeissa, kotihoidossa sekä järjestöissä erilaisissa projekteissa.

kompetenssit.png